rozliczenie ulgi podatkowej od instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika – jak rozliczyć ulgę podatkową?

Załącznik PIT/O – rozliczenie ulgi podatkowej od instalacji fotowoltaicznej.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej od instalacji fotowoltaicznej należy:

 • posiadać dokument potwierdzający zakup – faktura VAT z datą w 2020 roku (faktury ze zwolnieniem z VAT i inne formy rozliczenia bez VAT nie są kwalifikowane)
 • posiadać potwierdzenie zapłaty z datą w 2020 roku (płatność nie może być wykonana przez inną osobę niż ta, na którą jest wystawiony dokument i która dokonuje odliczenia)
 • w zeznaniu podatkowym wypełnić dodatkowy załącznik PIT/O (pobierz formularz)

Uwaga: jeżeli faktura będzie wystawiona np. w grudniu 2020 roku, a opłacona w styczniu 2021 to tego kosztu nie będzie można odliczyć w zeznaniu za 2020, tylko dopiero w kolejnym roku podatkowym. 

Dokumentów potwierdzających zakup instalacji fotowoltaicznej oraz dokonanie płatności nie trzeba nigdzie wysyłać. Należy te dokumenty zachować na wypadek późniejszej kontroli. 

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 • budynków wolno stojących
 • budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
 • służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
 • stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość

Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Ulga termomodernizacyjna a forma opodatkowania – skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt.

Ulga przysługuje osobom rozliczającymi się:

 • na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej 17% i 32% na formularzu PIT-36 i PIT-37
 • podatkiem liniowym 19% na formularzu PIT-36L
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 (w tym przypadku odliczenie poniesionego kosztu następuje od kwoty przychodu, a nie dochodu)

 

Jaką kwotę mogę odliczyć od dochodu za zakup instalacji fotowoltaicznej?

Możesz odliczyć całość poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 53 000 zł:

 • jest to suma wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych
 • dotyczy jednego podatnika (posiadanie więcej niż jednego domu nie zwiększa limitu)
 • w przypadku współwłasności małżeńskiej, limit jest dwukrotny, czyli 106 000 zł
 • odliczeniu podlegają kwoty brutto, zawierające podatek VAT

W zeznaniu podatkowym wpisz kwotę podlegającą odliczeniu w danym roku:

 • nie przekraczającą wykazanego dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu)
 • pomniejszoną o otrzymane dotacje (np. 5000 zł z programu Mój Prąd)

Wypełniając zeznanie podatkowe wpisz:

 • kwotę podlegającą odliczeniu w części B załącznika PIT/O
 • przenieś sumę odliczeń od dochodu do odpowiedniej rubryki na formularzu PIT-36, PIT-37 lub odliczeń od przychodu do PIT-28

Jeżeli odliczenie w danym roku jest mniejsze i stanowi tylko część poniesionych kosztów to odliczenia pozostałej wartości możesz dokonać w kolejnych latach – maksymalnie przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto inwestycję termomodernizacyjną lub sporządzono audyt energetyczny.

 

Kiedy należy odliczyć poniesione koszty termomodernizacyjne?

Inwestycja termomodernizacyjna może trwać maksymalnie 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy koszt. Opłacone materiały i usługi należy odliczać na bieżąco, na koniec każdego roku podatkowego. 

Przykład: 

Jeżeli pierwszy koszt został poniesiony w lutym 2019 to inwestycje termomodernizacyjne może trwać maksymalnie do 31.12.2022. W każdym z tych czterech zeznań podatkowych, za rok 2019, 2020, 2021, 2022 należy odliczyć koszty poniesione w danym roku. Jeżeli kwota dochodu jest mniejsza i nie uda się każdorazowo odliczyć poniesionych kosztów to możemy przenieść je na kolejne lata (maksymalnie do 6 lat), czyli uwzględnić najpóźniej w zeznaniu za 2025 rok.

 

Jakie koszty podlegają odliczeniu w uldze termomodernizacyjnej?

Materiały budowlane i urządzenia – ulga termomodernizacyjna:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem,
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi – ulga termomodernizacyjna:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Uwaga: Usługi muszą być zakupione u podatników zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (faktura VAT). Nie mogą oni podlegać zwolnieniu z podatku VAT, inaczej dane koszty nie będą podlegać odliczeniu od dochodu. 

Podstawa prawna (zobacz rozporządzenie): Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *